W dniu  22 grudnia 2020 roku  podpisana  została umowa na wykonanie opracowania pt.: ,,Analiza występowania zjawiska i skutków suszy na odcinku doliny rzeki Wisły pomiędzy Stopniem Wodnym Przewóz a ujściem Raby wraz ze wskazaniem technicznych działań mitygujących, ze szczególnym uwzględnieniem budowy Stopnia Wodnego Niepołomice”.

 

Zadanie zostało podzielone na pięć etapów:

  • ETAP 1: Identyfikacja i analiza problemów związanych z występowaniem suszy i niedoborów wody oraz innych problemów wynikających z gospodarowania wodą na obszarze wskazanym w opracowaniu
  • ETAP 2: Opracowanie wstępnej koncepcji technicznej
  • ETAP 3: Wpływ zaproponowanych rozwiązań technicznych na polepszenie warunków wodnych na odcinku doliny rzeki Wisły pomiędzy stopniem wodnym Przewóz i ujściem Raby
  • ETAP 4: Analiza wielokryterialna
  • ETAP 5: Przygotowanie ostatecznej wersji opracowania

Wykonanie analizy będzie stanowić pierwszy element dokumentacji przedprojektowej mającej dać rekomendacje do przyjęcia ścieżki realizacji inwestycji wskazywanej w projekcie „Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy na obszarach dorzeczy”, tj. budowy Stopnia Wodnego Niepołomice, tym samym stanowić uszczegółowienie ww. projektu. Obszar opracowania obejmuje odcinek doliny rzeki Wisły pomiędzy stopniem wodnym Przewóz (km 92+150) i ujściem rzeki Raby (km 134+600).
Są to zlewnie: Serafy, Suchego Jaru, Podłężanki, Pobiednickiego Potoku, Potoku Kościelnickiego, Igołomskiego Potoku, Rudnika i Ropotka. Powierzchnia opracowania wynosi ok. 540 km2.  Administracyjnie zakres opracowania znajduje się w województwie małopolskim, obejmuje częściowo tereny powiatów krakowskiego, wielickiego, proszowickiego, bocheńskiego oraz m. Kraków.

Rys. 1. Lokalizacja obszaru opracowania (opracowanie PGW WP RZGW w Krakowie)
Rys. 1. Lokalizacja obszaru opracowania (opracowanie PGW WP RZGW w Krakowie)

W ramach prac przeanalizowane zostaną techniczne warianty zwiększenia retencji, a następnie  poddane zostaną one procesowi modelowania (model zintegrowany) i analizie wielokryterialnej, których celem jest wskazanie optymalnego wariantu poprawiającego zdolności retencyjne w tym obszarze. Opracowanie ma charakter pilotażowy, w efekcie którego powinien zostać wypracowany sposób postępowania przy analizowaniu podobnych inwestycji.

Termin zakończenia projektu -  do 21 grudnia 2021 r.