logotypy PL

logotypy PL

Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km 8+000-10+950, prawy w km 7+181-11+778, gm. Czermin, Wadowice Górne, pow. Mielecki

Informacja o finansowaniu
Zadanie realizacyjne finansowane na podstawie umowy dotacji.

Rodzaj dotacji: finansowanie ze środków budżetu państwa zadań przewidzianych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.12.2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U.2021 poz. 2407)

Nazwa zadania: Przebudowa wałów rzeki Nowy Breń, lewy w km 8+000-10+950, prawy w km 7+181-11+778, gm. Czermin, Wadowice Górne, pow. Mielecki

Wartość finansowania: 15 287 278,00 zł
Całkowita wartość zadania:30 496 008,00 zł

Opis zadania:  
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Czermin, Wadowice Górne, powiat mielecki, województwo podkarpackie.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: realizację robót budowlanych oraz pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego. Podstawową funkcją zamierzenia inwestycyjnego jest ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców tych terenów, ich mienia, upraw rolniczych oraz infrastruktury technicznej. Głównym założeniem planowanej inwestycji jest ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców terenów objętych inwestycją, ich mienia, upraw rolniczych oraz infrastruktury technicznej. Inwestycja zlokalizowana w województwie podkarpackim w powiecie mieleckim, w gminie Wadowice Górne, w obrębach: Zabrnie, Kosówka, Wadowice Dolne, Wampierzów oraz w gminie Czermin, w obrębie Breń Osuchowski.

Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach dotacji:
W ramach zawartych umów realizowane będą roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty uszczelnieniowe korpusu i podłoża wału, roboty ziemne; roboty konstrukcyjne przepustów wałowych w km 8+998 oraz km 9+667, umocnienie nawierzchni pasa eksploatacyjnego, przejazdów i placu agregatów pompowych, roboty wykończeniowe i umocnieniowe oraz kompleksowy nadzór inwestorski.

Efekt inwestycji: 
Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej umożliwiającej ochronę przeciwpowodziową mieszkańców gminy Wadowice Dolne, Kosówka, Zabrnie, Wampierzów, Breń Osuchowski.

  

Odcinkowa zabudowa kanału „Potok Gminny (Neubella)” w km 7+530-8+280 w m. Nowa Biała, gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, woj. małopolskie

Informacja o finansowaniu: Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji.

Rodzaj dotacji: Finansowanie ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej.

Nazwa zadania: Odcinkowa zabudowa kanału „Potok Gminny (Neubella)” w km 7+530-8+280 w m. Nowa Biała, gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, woj. małopolskie

Wartość finansowania: 26 445,00 zł

Całkowita szacunkowa wartość zadania: 4 000 000,00 zł

Opis zadania: Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Nowa Biała, w gminie Nowy Targ, pow. nowotarski, woj. małopolskie. Zadanie ma na celu ukształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego ziemnego kanału poprzez jego trwałą zabudowę wraz z urządzeniami towarzyszącymi (szandory, zastawki). Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w miejscowości Nowa Biała, która charakteryzuje się zwartą zabudową. Prace będą polegały na przedłużeniu zabudowy istniejącego kanału, rozpoczynającego się w miejscu, gdzie zakończono zabudowę w latach 90-tych, do miejsca lokalizacji przepustu pod drogą ul. św. Floriana. Kanał będzie pełnił funkcję retencyjną, a w określonych lokalizacjach będą miejsca do poboru wody na cele przeciwpożarowe i gospodarcze.

Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach dotacji: W ramach dotacji sfinansowane zostanie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Efekty inwestycji: Zabezpieczenie cieku i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Nowa Biała poprzez wykonanie zabudowy kanału o długości ok. 0,75 km.

 

Wykonanie przyłącza zasilającego zaporę Tresna z sieci SN

Informacje o finansowaniu:

Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji.

Rodzaj dotacji: finansowanie ze środków budżetu państwa zadań przewidzianych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.12.2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U.2021 poz. 2407)

Nazwa zadania: Wykonanie przyłącza zasilającego zaporę Tresna z sieci SN

Wartość finansowania : 20 648, 00 zł

Całkowita wartość zadania: 898 555,01 zł

Opis zadania:   

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Tresna, powiat Żywiecki, województwo śląskie.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in. wykonanie nowej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz zasilającą ją linię kablową 15kV w celu zasilenia obiektu hydrotechnicznego zbiornik wody Tresna mocą 100kW. Z zabudowanej kontenerowej stacji transformatorowej, wprowadzono linię kablową nN, typu 2xYAKXS 4x120 o łącznej długości 2x328 m. Wykonanie niezbędnych pomiarów oraz prób napięciowych.

Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach dotacji:

Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje część robót budowlanych przygotowanych do wykonania w ramach ww. inwestycji, tj.: układanie kabli w rurach - YAKXS 4x120, układanie kabla YAKXS 1x120mm2 – uziemienie, zarobienie końca kabla AKXS 4x120, Wyciąganie kabli światłowodowego do kanalizacji wtórnej z rur HDPE 32 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną tłoczkową - kabel światłowodowy jednomodowy 12 par, badania linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia, wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego światłowodowego.

Efekt inwestycji:

  • Poprawa bezpieczeństwa powodziowego obszarów położonych poniżej zapory,
  • poprawa stanu technicznego budowli.

 

Budowa zbiornika Maskalis na rzece Maskalis w km 15+700 na terenie miejscowości Łatanice / Chotelek, gm. Wiślica, Busko Zdrój

Informacja o finansowaniu:

Zadanie realizacyjne finansowane na podstawie umowy dotacji.

Rodzaj dotacji: finansowanie ze środków budżetu państwa zadań przewidzianych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.12.2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U.2021 poz. 2407)

Nazwa zadania: Budowa zbiornika Maskalis na rzece Maskalis w km 15+700 na terenie miejscowości Łatanice / Chotelek, gm. Wiślica, Busko Zdrój

Wartość finansowania: 102 090,00 zł

Całkowita wartość zadania: 30 107 286,00 zł

Opis zadania: Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego, powiatu buskiego, gminy Wiślica obręb Łatanice i gminy Busko Zdrój obręb Chotelek.

Całkowity zakres inwestycji obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, regulację spraw własnościowych, wykonanie robót inwestycyjnych, nadzór inwestorski, nadzór przyrodniczy.

Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach dotacji:

Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje częściowe wykonanie prac przygotowawczych związanych z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego zbiornika.

Efekt inwestycji:

  • Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego ok. 500 mieszkańców oraz infrastruktury na obszarze będącym w zasięgu zagrożenia powodziowego od rzeki Maskalis;
  • Funkcja retencyjna;
  • Ochronna przed skutkami suszy i występowaniem niedoborów wody.

 

Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Wisły na stanowisku górnym jazu Łączany, gm. Brzeźnica pow. wadowicki, woj. małopolskie.

Informacja o finansowaniu: Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji.

Rodzaj dotacji: finansowanie ze środków budżetu państwa zadań przewidzianych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.12.2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U.2021 poz. 2407)

Nazwa zadania: Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Wisły na stanowisku górnym jazu Łączany, gm. Brzeźnica pow. wadowicki, woj. małopolskie.

Wartość finansowania: 822 147,00 zł

Całkowita wartość zadania: 9 520 612,26 zł

Opis zadania: Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Brzeźnica, pow. wadowicki, woj. małopolskie.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: realizację robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu prawego brzegu rzeki Wisły na stanowisku górnym jazu Łączany na długości 61 m wraz z prawym brzegiem wlotu do kanału Łączany-Skawina na długości 80 m oraz pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego. Podstawową funkcją zamierzenia inwestycyjnego jest ochrona przeciwpowodziowa obszaru zlewni, mieszkańców tych terenów, ich mienia, upraw rolniczych oraz infrastruktury technicznej.

Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach dotacji:

W ramach umowy dotacji zrealizowano roboty, tj.: zabezpieczenie przy pomocy opaski z brusów stalowych (ścianki) typu Larsen 603, roboty betonowe, wykonanie rurociągu z przepompowni oraz kompleksowy nadzór inwestorski.

Efekt inwestycji:

Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla budynków i infrastruktury zlokalizowanych za wałem przeciwpowodziowym.

 

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku Tusznica w gminie Kłaj, powiat wielicki. Zadanie 1- Budowa suchego zbiornika w km 5+168 potoku Tusznica w gm. Kłaj, pow. Wielicki.

Informacja o finansowaniu: Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji.

Rodzaj dotacji: finansowanie ze środków budżetu państwa zadań przewidzianych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.12.2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U.2021 poz. 2407)

Nazwa zadania: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku Tusznica w gminie Kłaj, powiat wielicki. Zadanie 1- Budowa suchego zbiornika w km 5+168 potoku Tusznica w gm. Kłaj, pow. Wielicki.

Wartość finansowania: 600 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 4 601 984,98 zł

Opis zadania: Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Kłaj, pow. wielicki, woj. małopolskie.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym decyzji PNRI oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie suchego zbiornika, w tym przebudowie sieci kanalizacyjnej kolidującej z planowaną budową suchego zbiornika, budową zjazdów z drogi powiatowej. Dodatkowo wykonano aktualizację dokumentacji przebudowy sieci energetycznej. Jednocześnie, pełnione są kompleksowe nadzory, w tym: przyrodniczy, inwestorski, autorski, geologiczny i archeologiczny.

Podstawową funkcją zamierzenia inwestycyjnego jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla budynków i infrastruktury zlokalizowanych w obszarach poddanych zalewaniu podczas wezbrań. Zwiększy to  w znacznym stopniu bezpieczeństwo powodziowe terenów poniżej wykonanego zbiornika, a w przyszłości pozwoli uniknąć wypłaty przez PGW WP ewentualnych odszkodowań z tytułu strat spowodowanych przechodzącą falą powodziową. 

Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach dotacji:

W ramach umowy dotacji zrealizowano roboty, tj.: wykonanie robót dot. zapory bocznej i czołowej wraz z robotami towarzyszącymi  oraz kompleksowe nadzory, w tym: inwestorski, autorski, geologiczny i archeologiczny.

Efekt inwestycji:

Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej umożliwiającej ochronę przeciwpowodziową mieszkańców gminy Kłaj.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Dwory II, gm. Oświęcim.

Informacja o finansowaniu: Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji.

Rodzaj dotacji: finansowanie ze środków budżetu państwa zadań przewidzianych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.12.2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U.2021 poz. 2407)

Nazwa zadania: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Dwory II, gm. Oświęcim.

Wartość finansowania: 395 875,00 zł

Całkowita wartość zadania: 23 268 000,00 zł

Opis zadania: Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Dwory II, gmina Oświęcim, woj. małopolskie. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym decyzji PNRI oraz w dalszych latach wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka obwałowania rzeki Wisły w km lokalnym 0+000-2+375 wraz z przebudową infrastruktury technicznej i drogowej.

Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach dotacji:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, pozwalających na rzeczową realizację zadania w latach następnych.

Efekt inwestycji:

Ograniczenie skutków występowania podtopień oraz powodzi na terenie położonym w msc. Dwory Drugie, pomiędzy korytem rzeki Wisły, a kanałem Dwory.

  

Budowa lewego wału na rzece Stradomce w km 17+400 – 17+800 oraz 17+800 – 18+400 i przebudowa lewego wału na Stradomce w km 16+000 – 17+400

Informacja o finansowaniu: Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie umowy dotacji.

Rodzaj dotacji: finansowanie ze środków budżetu państwa zadań przewidzianych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.12.2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U.2021 poz. 2407)

Nazwa zadania: Budowa lewego wału na rzece Stradomce w km 17+400 – 17+800 oraz 17+800 – 18+400 i przebudowa lewego wału na Stradomce w km 16+000 – 17+400

Wartość finansowania: 280 747,00 zł

Całkowita szacunkowa wartość zadania: 15 000 000,00 zł

Opis zadania: Realizacja inwestycji ma na celu ochronę zurbanizowanych terenów nadbrzeżnych rzeki Stradomka w miejscowościach Łapanów, Boczów, Wolica i Kobylec. Obszar chroniony wałem przeciwpowodziowym, na całej jego długości, ma status wsi, ale strukturę zabudowy – „małomiasteczkową” z parterowymi i jednopiętrowymi budynkami mieszkalnymi, budynkami gospodarczymi i odpowiednią infrastrukturą dróg i sieci mediów.

Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach dotacji: W ramach dotacji sfinansowane zostanie wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji wraz z przygotowaniem i skutecznym złożeniem wniosku o pozwolenie na realizację inwestycji.

Efekty inwestycji: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów przylegających do rzeki Stradomki w  miejscowości Łapanów, Boczów, Wolica i Kobylec w postaci budowy wałów o łącznej długości ok. 1,10 km oraz przebudowy wałów o łącznej długości 1,74 km.

Regulacja i modernizacja koryta potoku Mędralów w km 0+000 - 0+750 w m. Maków Podhalański gm. Maków Podhalański, pow. suski

 Informacje o finansowaniu:

Rodzaj dotacji: finansowanie ze środków budżetu państwa zadań przewidzianych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.12.2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U.2021 poz. 2407)

Nazwa zadania: Regulacja i modernizacja koryta potoku Mędralów w km 0+000 - 0+750 w m. Maków Podhalański gm. Maków Podhalański, pow. suski

Wartość finansowania : 40 344,00  zł

Całkowita wartość zadania: 2 181 647,00 zł

Opis zadania:   

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Maków Podhalański, powiat suski, województwo małopolskie. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in. wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wykonanie operatu wodnoprawnego, wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z: mapą sytuacyjną – wysokościową w skali 1:500 z granicami ewidencyjnymi, wypisami i wyrysami z ewidencji gruntów, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przygotowanie materiałów do ustalenia linii brzegowej wraz z uzyskaniem decyzji ustalającej linię brzegową w km 0+430-0+600,

Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach dotacji:

Przewidziany do sfinansowania zakres obejmuje część robót budowlanych przygotowanych do wykonania w ramach ww. inwestycji, tj.: wykonanie projektu budowlanego – wykonawczego, opracowanie przedmiaru robót, opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanie planu bioz. 

Efekt inwestycji:

  • Wykonanie projektu pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych dotyczących regulacji i modernizacji koryta potoku Mędralów
  • Poprawa bezpieczeństwa powodziowego obszarów położonych nad potokiem Mędralów,
  • poprawa stanu technicznego koryta potoku Mędralów