OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – zwane dalej PGW WP RZGW w Krakowie,
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie nieruchomości do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, który zostanie przeprowadzony zgodnie z załączonym Regulaminem i niniejszym ogłoszeniem.

Przedmiotem najmu jest nieruchomość PGW WP RZGW w Krakowie – Zabytkowy Dwór w Dąbrówce z XVII wieku, zlokalizowany na działkach ewidencyjnych nr 648/93 i nr 648/94, położonych w obrębie 0001 Dąbrówka, jednostka ewidencyjna Stryszów [121807_2], powiat wadowicki, województwo małopolskie, objętych księgą wieczystą KR1W/000042162/9.

Dopuszczalny rodzaj działalności: Przystępujący do przetargu musi posiadać uzgodniony z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków program adaptacji budynku wraz ze wstępną koncepcją projektowanej dyspozycji (podziału) wnętrz oraz koncepcji zagospodarowania otoczenia dworu.
Okres obowiązywania umowy najmu: zgodnie z treścią oferty, wymaga uzyskania zgody ministra właściwego ds. gospodarki wodnej. Przedmiot najmu nie jest obciążony prawami osób trzecich.

Przedmiot najmu można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu z kierownikiem Zbiornika wodnego Świnna Poręba - Panem Pawłem Franczakiem pod numerem: (33) 87 61 414 lub 603-444-419 w godzinach od 8:00 do 15:00, - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wywoławczy czynsz najmu wynosi 23 000 zł netto w skali miesiąca[1]

Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania umowy.
Oprócz czynszu, Najemca zobowiązany jest do wnoszenia opłat za media i usługi (zawarcia odrębnych umów na dostawę mediów i usług, zgodnie z projektem umowy).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych w kwocie 184 000 zł[2], na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Banku Gospodarstwa Krajowego o nr: 27 1130 1017 0020 1510 6790 0004, w terminie do 26 sierpnia 2021 roku (uznanie wpłaty na rachunku Ogłaszającego) oraz akceptacja warunków przetargu i złożenie wymaganych Regulaminem oświadczeń i dokumentów. Wartość rynkowa nieruchomości jako przedmiotu prawa własności określonej przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi: 952 700,00 zł.

Ogłaszający zastrzega  sobie  prawo  odwołania przetargu, zmiany  warunków postępowania bez podania przyczyny, lub jego unieważnienia.

Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym PGW WP RZGW w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert. Decydujący jest termin wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać: nazwę nadawcy (Oferenta),  odbiorcy,  nazwę  postępowania: „Przetarg  na  najem zabytkowego Dworu w Dąbrówce z XVII wieku”, z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 01 września 2021 r. godz. 10:00 (termin otwarcia ofert podany w Ogłoszeniu o przetargu)”.
Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 01 września 2021 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej w przyziemiu budynku siedziby PGW WP RZGW w Krakowie.
Dodatkowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód, tel. (12) 62-84-120 lub (12) 62-84-110, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Wszelkie szczegóły dostępne na stronie www.krakow.wody.gov.pl w zakładce: Nasze działania/Przetargi dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa.

PGW WP RZGW w Krakowie zastrzega sobie możliwość zmiany i odwołania warunków przetargu i aukcji oraz zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

[1] Wysokość czynszu najmu podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS    w Monitorze Polskim za rok poprzedni. Waloryzacji nie dokonuje się, gdy aktualny wskaźnik jest mniejszy niż 100. Waloryzacja nie będzie wymaga zmiany zapisów umowy najmu.

[2] Kwota stanowi wysokość 8 miesięcznego wywoławczego czynszu najmu.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Formularz oferty.pdf)Formularz oferty.pdf 112 kB2021-05-18 14:522021-05-18 14:52
Pobierz plik (Opis nieruchomości.pdf)Opis nieruchomości.pdf 61 kB2021-05-18 14:522021-05-18 14:52
Pobierz plik (projekt umowy - najem.pdf)projekt umowy - najem.pdf 148 kB2021-05-18 14:522021-05-18 14:52
Pobierz plik (Regulamin przetargu - Dworek.pdf)Regulamin przetargu - Dworek.pdf 107 kB2021-05-18 14:512021-05-18 14:51