Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie na podstawie § 6 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1267) informuje, że w dniu 10 listopada 2020 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej w przyziemiu budynku siedziby PGW WP RZGW w Krakowie, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 22, przeprowadzony został przetarg pisemny nieograniczony.


Przedmiotem przetargu było oddanie nieruchomości do której uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu - zabytkowego Dworu w Dąbrówce z XVII wieku, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 648/93 i nr 648/94, położonych w obrębie 0001 Dąbrówka, jednostka ewidencyjna Stryszów [121807_2], powiat wadowicki, województwo małopolskie, objętych księgą wieczystą KR1W/000042162/9.


Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nie wpłynęła ani jedna oferta.