I. Wydawanie oceny wodnoprawnej

Zgodnie z art. 426 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, z późn. zm.) ocenę wodnoprawną wydaje się, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu planującego realizację inwestycji lub działania mogącego wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy Prawo wodne, a które zostały wymienione w art. 425 ustawy.

Szczegółowy rodzaj lub rozmiar inwestycji i działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie  rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1752).

Wzór wniosku o wydanie oceny wodnoprawnej

Jeżeli inwestycja lub działanie, określone rozporządzeniem w sprawie  rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, jednocześnie jest przedsięwzięciem, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) ocena wodnoprawna dokonywania jest w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W zależności od rodzaju inwestycji, wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy złożyć do właściwego organu prowadzącego postępowanie główne.

II. Zakres współdziałania Wód Polskich w postępowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć

Wody Polskie są organem współdziałającym w postępowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś. Organ prowadzący postępowanie główne tj. regionalny dyrektor ochrony środowiska lub wójt, burmistrz, prezydent miasta,  a w niektórych przypadkach starosta, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub właściwy dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, na wskazanych w ustawie ooś etapach postępowania administracyjnego, występuje o opinię lub o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do organów współdziałających, w tym do organów właściwych do wydania oceny wodnoprawnej.

 1. Właściwy organ Wód Polskich w terminie 14 dni wydaje:
 • opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na brak negatywny wpływ tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne (art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś).
  W ww. opinii mogą zostać sformułowane warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, lub nałożone obowiązki w zakresie działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ustawy ooś, konieczne do określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 64 ust. 3a ustawy ooś);
 • postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na możliwy negatywny wpływ tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (art. 64 ust. 3 ustawy ooś);
 • opinię co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (art. 70 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś);
 1. Właściwy organ Wód Polskich w terminie 30 dni wydaje:
 • postanowienie, w którym uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia, chyba że – w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś);
 • postanowienie, w którym odmawia uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia, jeżeli przedsięwzięcie to wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne, o ile nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy Prawo wodne (art. 77 ust. 5a ustawy ooś);
 • opinię wydawaną na etapie ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 90 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś).

III. Kompetencje organów Wód Polskich

Organami właściwymi do wydawania ocen wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich. Szczegółowy podział kompetencji określony został w art. 397 ustawy Prawo wodne, mianowicie:

 1. dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich jest właściwy:
 • jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • na wykonanie budowli przeciwpowodziowych,
 • na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych,
 • na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • na działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
 • na wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także na wycinanie roślin z wód lub brzegu,
 • na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się w całości lub w części na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • wymaganych dla przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli jest organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej co najmniej dla jednej inwestycji lub jednego działania, o których mowa w art. 425 ust. 1, realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia,
 • jeżeli korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się na sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na śródlądowych wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 1. dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich jest właściwy w zakresie niezastrzeżonym dla dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.

Jeżeli  o wydanie oceny wodnoprawnej wnioskują  Wody Polskie, organem właściwym do jej  wydania jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.

Podział kompetencji pomiędzy dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej, a dyrektorem zarządu zlewni określony ww. przepisem ustawy Prawo wodne ma zastosowanie również do regulacji wskazanych w ustawie ooś dotyczących udziału organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawych w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadku gdy przedsięwzięcie, dla którego jest wydawana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko, ma być realizowane na terenie położonym na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów opiniujących lub uzgadniających, orzekanie w imieniu tych organów należy do organu, na obszarze właściwości miejscowej znajduje się większa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie (art. 6a ustawy ooś).

W przypadku złożenia wniosku do niewłaściwego organu, ze względu na właściwość rzeczową i/lub miejscową, zostanie on przekazany do organu właściwego w sprawie.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_oceny_wodnoprawnej.doc)Wniosek_o_wydanie_oceny_wodnoprawnej.doc 76 kB2022-02-14 10:122022-02-14 10:12