Prawo pierwszeństwa w zawarciu umowy użytkowania obwodu rybackiego na dalszy okres – art. 4 ust. 3 ustawy o rybactwie śródlądowym.

1. Złożenie oświadczenia.

Uprawniony do rybactwa składa oświadczenie z danymi osobowymi o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa w zawarciu umowy na dalszy okres. Oświadczenie musi zostać złożone w formie pisemnej i w wymaganym terminie. Oświadczenie musi być złożone przez podmiot do tego uprawniony, spełniając także wymogi art. 12 ust. 5 ustawy o rybactwie śródlądowym (ustawa o rybactwie śródlądowym nie przewiduje by w obwodzie rybackim uprawnionym było kilka osób fizycznych lub prawnych). Złożone oświadczenie będzie traktowane, także jako akceptacja warunków umowy, której wzór zamieszczony jest na stronie internetowej PGW WP – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

W przypadku kilku uprawnionych – osób fizycznych lub prawnych do złożonego oświadczenia przez jednego z nich, należy dołączyć pisemne oświadczenia pozostałych uprawnionych o zrzeczeniu się prawa do dzierżawy, a tym samym prawa pierwszeństwa w zawarciu umowy na dalszy okres.

2. Weryfikacja złożonego oświadczenia.

Weryfikacja przeprowadzenia przez dyrektora PGW WP RZGW polega na sprawdzeniu czy oświadczenie zostało złożone w terminie i przez podmiot do tego uprawniony. W przypadku, gdy oświadczenie zostało złożone w terminie, a nie spełnia wymagań ustawy o rybactwie śródlądowym, dyrektor PGW WP RZGW wzywa do jego uzupełnienia z podaniem terminu uzupełnienia oświadczenia.

Wykaz dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, przedstawiamy po pozytywnej weryfikacji oświadczenia złożonego przez uprawnionego stanowią:

  • propozycja zarybień (rzeczowych – gatunki/sortymenty), wartość zarybienia nie może być mniejsza niż wyliczona – zgodnie z art. 4 ust. 5 i 6 ustawy o rybactwie śródlądowym;
  • propozycja zarybień wynikająca z przeliczenia na podstawie ww. przepisu prawa powinna zostać uwidoczniona w operacie rybackim jako zarybienia minimalne.

Nakłady rzeczowo-finansowe przeliczane będą na podstawie aktualnego cennika PGW WP.

Po weryfikacji prawidłowości przeliczenia nakładów rzeczowo-finansowych wymagane jest złożenie kopii aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego operatu rybackiego (zgodnego z przepisami o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzeniem w sprawie operatu rybackiego, obowiązującymi w chwili składania oświadczenia). Operat musi uwzględniać przeliczone nakłady rzeczowo-finansowe.

Do wniosku o skorzystanie z prawa pierwszeństwa dołącza się:

  • oświadczenie o możliwości korzystania z wymienionego w operacie rybackim materiału zarybieniowego lub możliwości jego wyprodukowania we własnym zakresie albo pisemne oświadczenie producenta takiego materiału o jego zbyciu oferentowi;
  • oświadczenie o możliwości korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych lub oświadczenie o braku konieczności korzystania z takich nieruchomości lub urządzeń wodnych;
  • oświadczenie, że wnioskodawca nie jest objęty sądowym zakazem, o którym mowa w art. 27 ust. 3 i art. 27c ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

Dokumenty wskazane powyżej przedkładane są razem z operatem rybackim.