ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ 2024

  1. Zezwolenie upoważnia do wędkowania w wodach obwodu rybackiego zbiornika Świnna Poręba na rzece Skawa nr 2 w następujących rejonach połowu:

Rejon I – Rzeka Skawa i dopływ:

  • I.1 Odcinek rzeki Skawy od ujścia Stryszawki do starego mostu drogowego w Zembrzycach
  • I.2 Odcinek rzeki Skawy od stopnia-bystrze znajdującego się 150 m poniżej mostu drogowego na trasie Świnna Poręba - Gołębiówka do ujścia Ponikiewki.
  • I.3 – dolny odcinek Paleczki od ujścia potoku Jachówka do mostu drogowego na trasie Zembrzyce-Dąbrówka.

Rejon II - Zbiornik Świnna Poręba

z wyłączeniem możliwości połowu w miejscach określonych w Regulaminie amatorskiego połowu ryb.

  1. Prawo do połowu ryb w obszarze wymienionym w pkt 1 nabywają osoby posiadające przy sobie kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w Ustawie o Rybactwie śródlądowym), Zezwolenie wydane przez Dyrektora RZGW w Krakowie oraz imienny dowód uiszczenia opłaty w wysokości:

Rodzaj opłaty

Cena brutto

opłata roczna

220 zł

opłata roczna ulgowa

110 zł

opłata dzienna

35 zł

opłata dzienna ulgowa

20 zł

  1. Roczna opłata za zezwolenie na wędkowanie na łowisku Świnna Poręba obejmuje pełny rok kalendarzowy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia.
  2. Opłatę za zezwolenie na amatorski połów ryb na łowisku Świnna Poręba można dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Nie istnieje stacjonarny punkt gdzie można zakupić zezwolenie na amatorski połów ryb na łowisku Świnna Poręba.

Druk zezwolenia należy pobrać ze strony internetowej i wypełnić. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów.

Opłaty należy wnosić na konto:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

Numer konta bankowego: 15 1130 1017 0020 1510 6720 0171

z podaniem tytułu przelewu: POŁÓW RYB ŚWINNA PORĘBA (z ewentualnym dopiskiem „ULGOWA”, jeżeli dotyczy osoby uprawnionej do skorzystania z ulgi w opłacie), RODZAJ OPŁATY, oraz dane osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: IMIĘ I NAZWISKO, NR KARTY WĘDKARSKIEJ.

Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia oraz druku przelewu: - brak imienia i nazwiska, tytułu i rodzaju opłaty oraz okresu połowu powoduje nieważność tych dokumentów.

W przypadku opłaty rocznej jako okres połowu wpisujemy rok, w przypadku opłaty dziennej - datę planowanego połowu.

UWAGA!

- Jeśli osobą wędkującą nie jest właściciel rachunku bankowego, należy w tytule przelewu podać obowiązkowo imię i nazwisko wędkującego.

  1. Do ulgi w opłacie uprawniona jest młodzież szkolna do 18 roku życia. Aby potwierdzić uprawnienie do ulgi, wystarczy okazać przy kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek (legitymacja szkolna). Z obowiązku posiadania zezwolenia zwolnione są osoby do lat 14, z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie na połów ryb i potwierdzenie wniesienia opłaty.
  2. Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Pozostałe dokumenty uprawniające do połowu są wymagane (zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty, rejestr połowu).