Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW Kraków), od dnia 28.12.2022 r. do dnia 18.01.2023r. udostępnia zainteresowanym osobom i instytucjom ostateczną wersję dokumentu pn. „Wyciąg z koncepcji określającej zabezpieczenie przeciwpowodziowe potoku Łubinka” opracowane w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny potoku Łubinka od mostu w ciągu ulicy Nowochruślickiej do ujścia potoku Łęgówka w Nowym Sączu.”

 

Łbinkapot

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w formie spotkania z zainteresowanymi osobami oraz udostępnieniem materiałów ze spotkania do wiadomości zainteresowanych osób. W wyznaczonym terminie każdy zainteresowany mógł zapoznać się z udostępnioną koncepcją oraz składać uwagi i wnioski do Koncepcji. W trakcie konsultacji zebrano wnioski zainteresowanych stron oraz analizowano ich treści.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz złożonych uwag i wniosków  zainteresowanych osób,  opracowano wariant zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie potoku Łubinka, który podaje się do publicznej wiadomości. Poniżej w linku znajduje się wyciąg z koncepcji do wglądu dla zainteresowanych.

 

Wyciąg z koncepcji. LINK

 

Niniejsze Obwieszczenie zostało podane do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Nowym Sączu, PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, PGW WP Zarząd Zlewni w Nowym Sączu a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (OBWIESZCZENIE po konsultacjach społecznych_Łubinkad.pdf)OBWIESZCZENIE po konsultacjach społecznych_Łubinkad.pdf 224 kB2022-12-30 08:102022-12-30 08:10