I. OPIS PROJEKTU

3D.2/1 Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów

3D.2/2 Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała gm. Tarnów m. Tarnów

Projekty zostały ujęte w MasterPlanie dla obszaru dorzecza Wisły (ID inwestycji 1_635_W); oraz w Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (ID inwestycji 74484).

Planowany całkowity koszt realizacji projektów: 52  mln zł., czas realizacji 2018-2023r.

 

Cele projektu:

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia jest konieczna w celu zapewnienia bezpieczeństwa zakładom przemysłowym, zabudowaniom mieszkalnym 
i gospodarczym oraz w celu ochrony infrastruktury technicznej przed katastrofalnymi skutkami przepływu wielkich wód w korycie rzeki Białej.

Zakres rzeczowy projektu:

 • Rozbudowa lewego i prawego wału p/pow. (km l. 0+000-1+310, km p.0+000-1+013) w gminie Tuchów, wraz z niezbędną infrastrukturą przeciwpowodziową o łącznej dł. 2,323km.
 • Rozbudowa prawego i lewego wału p/pow.( w km l. 0+000-5+995, km. p. 0+000-2+440, 2+740-3+234, 3+234-4+651, 5+346-5+925, 5+925-7+170) o łącznej dł. 12,17 km. w mieście Tarnów.
 • Budowa prawego wału p/pow.( w km.0+000-0+695)  wraz z niezbędną infrastrukturą przeciwpowodziową o łącznej dł. 0,695 km. 

 

II. OPIS PROJEKTU

3C.1 Program Raba. Suche zbiorniki i pozostałe obiekty hydrotechniczne

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 72,1  mln zł., czas realizacji 2017-2023r.

Cele projektu:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby polegające na budowie systemu suchych zbiorników retencyjnych, budowie bulwarów i odcinków wałów przeciwpowodziowych oraz modernizacji istniejących wałów przeciwpowodziowych wraz z przebudową infrastruktury drogowej (m.in. przebudowa mostów).

Zakres rzeczowy projektu:

FAZA I: REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

 • BUDOWA WAŁÓW:
 • Budowa lewego wału na Rabie w km 15+060 – 18+300
 • Budowa prawego wału na Rabie w km 16+400 – 17+600
 • Budowa lewego wału na Rabie w km 18+760 – 19+100
 • Budowa lewego wału na Rabie w km 26+390 – 26+450
 • Budowa lewego wału na Rabie w km 27+600 – 27+950
 • Budowa prawego wału na Rabie w km 78+500 – 79+160
 • Budowa prawego wału na Rabie w km 83+530 – 84+430
 • Budowa prawego wału na Rabie w km 88+700 – 89+150
 • Budowa lewego wału na Rabie w km 90+440 – 90+510
 • Budowa prawego wału na Rabie w km 92+600 – 92+950
 • Budowa prawego wału na Rabie w km 93+000 – 94+450
 • Budowa prawego wału na Rabie w km 94+550 – 94+900
 • Budowa lewego wału na Rabie w km 94+100 – 94+450
 • Budowa prawego wału na Rabie w km 115+150 -115+650
 • Budowa prawego wału na Rabie w km 118+730 – 118+900
 • Budowa lewego wału na Krzyworzece w km 5+548 – 6+148
 • Budowa prawego wału na Lipniku w km 1+144 – 1+493
 • Budowa lewego wału na Poniczance w km 1+685 – 1+800
 • Budowa prawego wału na Krzczonówce w km 8+500 – 8+700
 • Budowa lewego wału na Krzczonówce w km 9+520 – 9+800
 • Budowa lewego wału na Bogdanówce w km 0+160 – 0+545
 • Budowa prawego wału na Potoku Sanecka w km 0+970 – 1+442
 • Budowa prawego wału na Potoku Sanecka w km 4+430 – 4+780
 • Budowa prawego wału na Stradomce w km 12+100 – 12+330
 • Budowa lewego wału na Stradomce w km 17+400 – 17+800
 • Budowa lewego wału na Stradomce w km 17+800 – 17+970
 • BUDOWA BULWARÓW:
 • Budowa lewego bulwaru na Rabie w km 110+970 – 111+220
 • Budowa prawego bulwaru na Rabie w km 110+050 – 110+175
 • Budowa prawego bulwaru na Rabie w km 110+970 – 111+220
 • Budowa prawego bulwaru na Rabie w km 75+045 – 75+500
 • Budowa prawego bulwaru na Rabie w km 75+740 – 76+043
 • Budowa prawego bulwaru na Poniczance w km 0+010 – 0+070
 • Budowa lewego bulwaru na Słonce w km 1+340 -1+445
 • Budowa prawego bulwaru na Słonce w km 1+146 – 1+473
 • Budowa prawego bulwaru na Słonce w km 3+485 – 3+800
 • Budowa lewego bulwaru na Kaczance w km 0+245 – 0+285      
 • Budowa prawego bulwaru na Kaczance w km 0+245 – 0+285
 • Budowa lewego bulwaru na Kaczance w km 0+295 – 0+370
 • Budowa prawego bulwaru na Kaczance w km 0+295 – 0+370
 • Budowa lewego bulwaru na Bysince w km 2+020 – 2+180
 • Budowa prawego bulwaru na Bysince w km 2+020 – 2+180
 • Budowa bulwaru na Słomce za mostem 0+114

 FAZA II:- PRZYGOTOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH

 • MODERNIZACJA ZALEWU WIŚNIOWA NA KRZYWORZECE
 • PRZEBUDOWA MOSTÓW:
 • Przebudowa mostu na potoku Królewskim w km 13+303
 • Przebudowa mostu na rzece Słomka w km 0+114
 • Przebudowa mostu na rzece Bysinka w km 1+872
 • Przebudowa mostu na rzece Bysinka w km 5+019
 • Przebudowa mostu na rzece Bysinka w km 5+472
 • Przebudowa mostu na rzece Bysinka w km 6+283
 • Przebudowa mostu na rzece Bysinka w km 6+865
 • BUDOWA SUCHYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH
 • Budowa suchego zbiornika Niegowić na Potoku Królewskim
 • Budowa suchego zbiornika Trąbki na Potoku Królewskim
 • Budowa suchego zbiornika na Dopływie z Łężkowic
 • Budowa suchego zbiornika na Krzyworzece
 • Budowa suchego zbiornika na Stradomce- Kamyk
 • Budowa suchego zbiornika na Stradomce - Lubomierz
 • Budowa suchego zbiornika na Stradomce - Zegartowice
 • Budowa suchego zbiornika na Porębiance
 • Budowa suchego zbiornika na Krzczonówce

 

III. OPIS PROJEKTU

3A.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Serafy

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 51,9  mln zł., czas realizacji 2017-2023r.

Projekt został ujęty w MasterPlanie dla obszaru dorzecza Wisły (ID inwestycji 2_177_W); oraz w Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (ID inwestycji 2_177_W).

Cele projektu:

Celem inwestycji jest zmniejszenie zagrożenia powodziowego na rzece Serafie poniżej miasta Wieliczka, a w szczególności zmniejszenie zagrożenia powodziowego dla osiedla Stary Bieżanów w Krakowie,  w rejonie ulic Świeżej i Korepty. To właśnie w tym rejonie, ze względu na mały spadek, wypłycenie koryta rzeki oraz gęstą zabudowę bardzo często dochodzi do podtopień i lokalnych zalewów terenu

Zakres rzeczowy projektu:

 • Zbiornik Serafa 2 z zaporą w km 9+223 rzeki Serafy;
 • Zbiornik Malinówka 1 z zaporą w km 0+220 rzeki Malinówki;
 • Zbiornik Malinówka 2 z zaporą w km 2+320 rzeki Malinówki;
 • Zbiornik Malinówka 3 z zaporą w km 3+017 rzeki Malinówki;
 • Budowa wałów przeciwpowodziowym na brzegu lewym i brzegu prawym

na rzece Serafa na odcinku od zapory w km 7+284 do mostu w km 3+464

 

IV. OPIS PROJEKTU

3A.1 Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie

Planowane Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Polsce, w województwie małopolskim na terenie Miasta Kraków (gm. miejska Kraków) oraz wsi Brzegi (gm. Wieliczka), powiat wielicki.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 120,6  mln zł., czas realizacji 2019-2022 r.

Projekt został ujęty w MasterPlanie dla obszaru dorzecza Wisły (ID inwestycji 1_670_W) oraz w Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (ID inwestycji 1_670_W).

Cele projektu:

Celem inwestycji jest ochrona życia ludzkiego i mienia przed skutkami powodzi na obszarze lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części miasta Krakowa – dzielnicy Podgórze oraz miejscowości: Kryspinów i Piekary, gm. Liszki, gdyż przedmiotowa inwestycja stanowi dokończenie przeprowadzonych w ubiegłych latach prac związanych z rozbudową obwałowań rzeki Wisły i pozwoli na kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe tego obszaru. Biorąc pod uwagę istniejące realne zagrożenie powodziowe, pilna realizacja przedmiotowej inwestycji jest celowa, gdyż umożliwi kompleksowe zabezpieczenie przed powodzią, a obecny stan techniczny obwałowań nie spełnia parametrów wymaganych dla budowli I klasy ważności obiektów hydrotechnicznych m.in. ze względu na niedostateczne zagęszczenie, wysokość i szerokość wału.

Zakres rzeczowy projektu:

 • Odcinek 1 - lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni;
 • Odcinek 2 - lewy wał rzeki Wisły od stopnia Przewóz do Suchego Jaru;
 • Odcinek 3 - prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz;