Właśnie zostało podpisane porozumienie pomiędzy RZGW w Krakowie a gminą Drwinia dotyczące „Poprawy bezpieczeństwa powodziowego na terenie gminy Drwinia poprzez budowę stanowisk pomp mobilnych, jako elementu wzmocnienia systemu zarządzania kryzysowego”.  W imieniu RZGW dokument podpisał Dyrektor Radosław Radoń. Mobilne stanowiska pompowe obniżą ryzyko podtopień okolicznych terenów.

 

W urzędzie gminy Drwinia podpisano porozumienie pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie a gminą ws. budowy stanowiska trzech pomp mobilnych jako elementu  wzmocnienia systemu zarządzania kryzysowego. Mobilne stanowiska pompowe zlokalizowane będą na terenie gminy Drwinia w miejscowości Grobla na rzece Wisła, w miejscowości Drwinia i Świniary na rzece Drwinka.

Wykonanie stanowisk pomp mobilnych będzie wymagało m.in. utwardzenia dróg dojazdowych, utwardzenia placów manewrowych, podniesienia rzędnych terenu w miejscu planowanego placu oraz dróg dojazdowych, ubezpieczenia skarpy odpowietrznej wału przeciwpowodziowego, ubezpieczenia skarp i dna cieku na górnym stanowisku śluzy wałowej, wykonania schodów technologicznych.

Gmina Drwinia położona jest w dolinie rzeki Wisły. Jej specyficzne usytuowanie w widłach Wisły, Raby oraz Drwinki niesie za sobą ryzyko występowania cyklicznych zagrożeń związanych z podtapianiem terenów znajdujących się w dolinie, szczególnie w sytuacji utrzymywania się wysokich stanów wody na rzece Wiśle. Spowodowane jest to utrudnionym odpływem wody przez przepusty (śluzy) wałowe z terenów znajdujących się poza obwałowanymi odcinkami rzek.

Sytuacja taka występuje na terenie gminy przy każdym wezbraniu i oznacza zagrożenie podtapianiem domostw mieszkańców oraz zalewaniem upraw, co generuje straty powodziowe.

Największe straty powodziowe notowano na terenie gminy Drwinia podczas dużych powodzi, takich jak np. powódź z 2010 r..

Wartość zadania to koszt prawie 3 mln zł. Zadanie zostanie zakończone w 2025 r.

 

lokodrwi