Informacje o Projekcie

pn: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Raby - przygotowanie inwestycji

Celem Projektu są działania polegające na przeciwdziałaniu i likwidacji skutków powodzi, efektem jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla zwiększenia poziomu ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Raby.

Zakres rzeczowy Projektu:

Etap I

  • Opracowania koncepcyjne - Program zabezpieczenia przeciwpowodziowego wybranych cieków doliny rzeki Raby: Potok Babica, Potok CSK, Potok Czyżyczka, Rzeka Krzyworzeka, Potok Lipnik, Potok Łapczycki, Potok Młynówka, Potok Proszowski, Rzeka Stradomka, Potok Tusznica, Rzeka Raba – lewy wał przeciwpowodziowy, Rzeka Raba – prawy wał przeciwpowodziowy, Potok Babica prawy i lewy wał przeciwpowodziowy
  • Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla przedsięwzięcia: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku Tusznica gm.Kłaj powiat wielicki obejmującego:

Zadanie 1 -Budowa suchego zbiornika w km 5+168 potoku Tusznica w gm. Kłaj pow.wielicki.

Zadanie 2 - Regulacja potoku Tusznica od km0+000 do km 4+654 w gm. Kłaj pow.wielicki.

Etap II

  • Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla zadań: Zadanie 5 Potok Proszowski, Zadanie 6 Potok Czyżyczka, Zadanie 7 Potok Młynówka, Zadanie 8 Potok CSK, Zadanie 9 Potok Babica, Zadanie 10 Potok Babica prawy i lewy wał przeciwpowodziowy.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie Umowy nr 28/2014/Wn06/NZ-LZ/D o dofinansowanie w formie dotacji z dnia 29.01.2014r.

Całkowita wartość Umowy – 1 973 904 PLN.

Okres realizacji Projektu: 2014 – 2020.

 

Zadania w ramach Etapu I zostały zrealizowane przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Realizacja Umowy w ramach Etapu II od roku 2018 jest kontynuowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.