REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBSZARU ZBIORNIKA WODNEGO ŚWINNA PORĘBA

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Obszar zbiornika wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie obejmuje powierzchnię wody zbiornika oraz tereny przyległe stanowiące własność Skarbu Państwa w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, zwanego dalej Administratorem zbiornika.
2. Podstawowe funkcje zbiornika wodnego Świnna Poręba to redukcja wezbrań, zmniejszenie zagrożenia powodziowego oraz kształtowanie zasobów wodnych w dolinie rzeki Skawy poniżej zbiornika poprzez sterowanie przepływami w zakresie stanów niskich i wysokich.
3. Na obszarze zbiornika wodnego dopuszcza się funkcjonowanie żeglugi pasażerskiej, zorganizowanego żeglarstwa szkoleniowego i sportowego wraz obiektami towarzyszącymi oraz niezbędnej infrastruktury rekreacyjnej. Wszystkie te przedsięwzięcia wymagają zgody/pozytywnej opinii Administratora zbiornika.
4. Niniejszy Regulamin, składający się z części tekstowej oraz części graficznej tj. planu zbiornika, obowiązuje wszystkich korzystających z obszaru zbiornika wodnego Świnna Poręba.


§2
REKREACJA I WYPOCZYNEK

1. Zbiornik wodny Świnna Poręba ze względu na swoje podstawowe funkcje nie jest przystosowany do rekreacji, co oznacza, że niestosowanie się do przepisów zawartych w Regulaminie jest niebezpieczne i może grozić utratą zdrowia lub życia.
2. Kąpiel może obywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych, a w odległości 100 m od granicy tych miejsc obowiązuje bezwzględny zakaz żeglugi oraz wytwarzania fali.
3. Dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać na obszarze zbiornika wodnego oraz kąpać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych do kąpieli pod opieką osób dorosłych.
4. Miejsca szczególnie niebezpieczne zostały oznakowane znakiem zakazu A-1 „Kąpiel zabroniona”.
5. Zabrania się wjeżdżania i wchodzenia na lód oraz uprawiania sportów na zamarzniętej tafli zbiornika.
§3
STREFY Z ZAKAZEM PRZEBYWANIA
1. Następujące obszary lądowe, zaznaczone na planie zbiornika wodnego Świnna Poręba, są objęte zakazem wstępu i przebywania osób korzystających ze zbiornika:
a. zapora czołowa zbiornika wraz z obiektami towarzyszącymi powyżej i poniżej zapory oraz obiekty Gospodarstwa rybackiego w Świnnej Porębie;
b. „ptasie wyspy” zlokalizowane pomiędzy zaporą czołową zbiornika a miejscowością Mucharz;
c. część brzegu przylegająca do nieczynnego kamieniołomu w Skawcach;
d. żelbetowe umocnienie brzegu zbiornika wzdłuż nasypu linii kolejowej nr 97 na odcinku Stryszów – Zembrzyce;
e. żelbetowe umocnienie brzegu zbiornika w rejonie przepompowni wód deszczowych w miejscowości Zembrzyce.
2. Następujące obszary wodne, zaznaczone na planie zbiornika wodnego Świnna Poręba, są objęte zakazem żeglugi:
a) obszar równoległy do zapory czołowej o szerokości 200 m, oznaczony bojami w kolorze żółtym;
b) obszar w promieniu 100 m od wyciągu statków Gospodarstwa rybackiego w Świnnej Porębie;
c) obszar w promieniu 100 m od „ptasich wysp”;
d) obszar o szerokości 100 m w Mucharzu na wysokości przysiółka Działy;
e) obszar nieczynnego kamieniołomu w Skawcach oraz obszar cofki zbiornika.


§4
WJAZD I PARKOWANIE


1. Wjazd i parkowanie pojazdów mechanicznych na obszar zbiornika wodnego jest dozwolony tylko w miejscach wyznaczonych.
2. Zakazuje się ruchu pojazdów mechanicznych w szczególności: samochodów, motocykli, quadów i motorowerów wzdłuż linii brzegowej zbiornika (za wyjątkiem utwardzonych dróg dojazdowych). Zakaz ten nie dotyczy rowerów i pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów służb technicznych, pojazdów Administratora zbiornika, uprawnionego do rybactwa oraz służb zajmujących się utrzymaniem czystości obszaru zbiornika wodnego.
3. Na obszarze zbiornika wodnego dopuszcza lokalizację ścieżek rowerowych wzdłuż linii brzegowej zbiornika po uzyskaniu zgody/opinii Administratora zbiornika.


§5
ŻEGLUGA


1. Sezon nawigacyjny na zbiorniku wodnym Świnna Poręba trwa od 1 kwietnia do 30 listopada.
2. Na obszarze zbiornika wodnego dozwolona jest wyłącznie żegluga dzienna, od godz. 9 do zachodu słońca: statkami wiosłowymi, statkami żaglowymi wyposażonymi w silniki manewrowe oraz statkami z napędem elektrycznym lub spalinowym o mocy do 10 KM, z ograniczeniem prędkości do 15 km/godz., za wyjątkiem przypadków określonych w ust. 3.
3. Do żeglugi całodobowej statkami o napędzie spalinowym bez ograniczeń mocy uprawnione są następujące służby: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Straż Rybacka oraz podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na obszarze zbiornika Świnna Poręba, żegluga pasażerska, Administrator zbiornika i uprawniony do rybactwa.
4. Osoby korzystające ze sprzętu pływającego zobowiązane są do dysponowania indywidualnym sprzętem asekuracyjnym, a użytkownicy statków z napędem mechanicznym winni posiadać uprawnienia do kierowania tymi statkami.
5. Uzgodnienia lokalizacji urządzeń do cumowania i wodowania jednostek pływających na obszarze zbiornika wydaje PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie w trybie zgody wodnoprawnej lub pozwolenia wodnoprawnego.
6. Wszystkie statki w trakcie sezonu nawigacyjnego należy cumować zgodnie ze sztuką żeglarską do polerów lub do pomostów, a statki pozostające na wodzie należy cumować do boi lub kotwiczyć. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i skutki zerwania się statku z cumy lub kotwicy ponosi właściciel.
7. Po zakończeniu sezonu nawigacyjnego należy usunąć ze zbiornika wszystkie statki, których kadłub nie jest odporny na lód i zabezpieczyć wszystkie urządzenia do cumowania i wodowania jednostek pływających. Administrator zbiornika zastrzega sobie prawo usunięcia sprzętu pływającego i urządzeń towarzyszących, po sezonie nawigacyjnym, na koszt właściciela.
8. Sprzęt pływający może być usunięty z obszaru wodnego w przypadku, gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób. Dyspozycję usunięcia sprzętu pływającego wydaje Policja, a koszty usunięcia i przechowywania ponosi właściciel.


§6
PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO


1. Zabrania się dokonywania czynności i działań mogących prowadzić do zanieczyszczenia lub skażenia wód na obszarze zbiornika, zaśmiecania i zanieczyszczania terenów wokół zbiornika oraz palenia ognisk poza miejscami wyznaczonymi.

2. Cisza nocna na obszarze zbiornika obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00 rano. W tym czasie zabrania się zakłócania wypoczynku, w tym hałasowania oraz używania sprzętu nagłaśniającego, z wyłączeniem planowanych imprez uzgodnionych z Administratorem zbiornika.
3. Zabrania się niszczenia i uszkadzania urządzeń hydrotechnicznych, tablic informacyjnych, znaków drogowych i porządkowych, koszy na śmieci oraz wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych.
4. Zabrania się biwakowania poprzez rozstawienie namiotów oraz ustawienie przyczep kempingowych poza miejscami do tego przeznaczonymi.
5. Zabrania się na obszarze zbiornika spożywania napojów alkoholowych stosownie do przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz sprzedaży, posiadania i zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
6. Amatorski połów ryb na obszarze zbiornika wodnego odbywa się na podstawie płatnych licencji na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.
7. Zabrania się wykorzystywania obszaru zbiornika wodnego w celu prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody Administratora zbiornika.
8. Lokalizacja reklam i tablic informacyjnych na obszarze zbiornika wodnego przez inne podmioty wymaga uzyskania zezwolenia Administratora zbiornika.


§7
OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY


1. Zabrania się profilowania i umacniania brzegów zbiornika wodnego, rozkopywania gruntu oraz niszczenia i uszkadzania roślinności.
2. Na obszarze zbiornika wodnego zabrania się organizowania polowań oraz płoszenia zwierząt i ptactwa.


§8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Administrator zbiornika nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków w trakcie korzystania z obszaru zbiornika, w tym wynikające z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, w szczególności zapisów dotyczących żeglugi i kąpieli, a także z obowiązujących przepisów.
2. Osoby naruszające porządek, zasady bezpieczeństwa lub przepisy niniejszego regulaminu podlegają odpowiedzialności karnej na podstawie obowiązujących przepisów.
3. Administrator zbiornika nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste pozostawione lub utracone na obszarze zbiornika wodnego.
4. Osoby niszczące i uszkadzające urządzenia techniczne i sprzęt znajdujący się na obszarze zbiornika ponoszą odpowiedzialność cywilną za wyrządzone szkody.
5. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania zbiornika należy zgłaszać pisemnie do Administratora zbiornika, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

TELEFONY

Centrum powiadamiania ratunkowego                                     112
PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie         (12) 62-84-130

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Regulain Zbiornika Świnna Poręba.pdf)Regulamin Zbiornika Świnna Poręba 441 kB2019-08-08 09:552019-09-02 11:26
Pobierz plik (mapa zagrożeń.pdf)mapa zagrożeń.pdf 1052 kB2019-08-08 09:572019-08-08 09:57