Nawiązując do poprzedniego pisma z 13 marca 2019 r. uprzejmie informujemy, że 21 maja 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 9 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 931) w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa. 

Gmina ubiegająca się o zwrot utraconych dochodów składa w siedzibie, właściwego terytorialnie dla gminy, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW WP, wniosek dotyczący roku 2018 w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Korektę wniosku dotyczącego roku 2018 gmina może złożyć w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Wypłata kwoty środków stanowiąca równowartość wysokości utraconych dochodów nastąpi do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku, za który sporządzono wniosek lub korektę wniosku.

Wzór wniosku o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa

Treść Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 9 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 931) w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa.