Wody Polskie, jako organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, są organem współdziałającym w postępowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.; zwanej dalej: ustawą ooś). 

 

I. Kompetencje organów Wód Polskich

W dniu 23 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2170) zmieniająca m.in. przepisy określone w art. 397 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (zwana dalej: ustawą Prawo wodne). Na mocy tych przepisów organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, oprócz dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich, stał się również dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich. Zmienione przepisy art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b ustawy Prawo wodne określiły podział kompetencji pomiędzy dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej, a dyrektorem zarządu zlewni. W związku z powyższym ww. podział kompetencji obowiązuje również w zakresie regulacji wskazanych w ustawie ooś, dotyczących procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć.

Organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne jest:

 1. dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich:
 • jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • na wykonanie budowli przeciwpowodziowych,
 • na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych,
 • na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • na działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
 • na wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także na wycinanie roślin z wód lub brzegu,
 • na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się w całości lub w części na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • wymaganych dla przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli jest organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej co najmniej dla jednej inwestycji lub jednego działania, o których mowa w art. 425 ust. 1, realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia,
 • jeżeli korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się na sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na śródlądowych wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 1. dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych w zakresie niezastrzeżonym dla dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.

 

II. Zakres współdziałania Wód Polskich w postępowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć:

1. Właściwy organ Wód Polskich w terminie 14 dni wydaje:

 • opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na brak negatywny wpływ tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne (art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś).

W ww. opinii mogą zostać sformułowane warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, lub nałożone obowiązki w zakresie działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c ustawy ooś, konieczne do określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 64 ust. 3a ustawy ooś);

 • postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na możliwy negatywny wpływ tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (art. 64 ust. 3 ustawy ooś);
 • opinię co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (art. 70 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś);

2. Właściwy organ Wód Polskich w terminie 30 dni wydaje:

 • postanowienie, w którym uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia, chyba że – w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś);
 • postanowienie, w którym odmawia uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia, jeżeli przedsięwzięcie to wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne, o ile nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy Prawo wodne (art. 77 ust. 5a ustawy ooś);
 • opinię wydawaną na etapie ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 90 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś).


III. Informacje dodatkowe

Jeżeli przedsięwzięcie, dla którego jest wydawana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko, ma być realizowane na terenie położonym na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów opiniujących lub uzgadniających, orzekanie w imieniu tych organów należy do organu, na obszarze właściwości miejscowej którego znajduje się większa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie (art. 6a ustawy ooś).

W przypadku złożenia wniosku do niewłaściwego organu, ze względu na właściwość rzeczową i/lub miejscową, zostanie on przekazany do organu właściwego w sprawie.

Szczegółowe dane teleadresowe wszystkich jednostek Wód Polskich można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  PGW WP: https://wodypolskie.bip.gov.pl/

Wykaz gmin i ich przynależność do poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich i zarządów zlewni Wód Polskich można znaleźć na stronie:

https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/jednostki-organizacyjne/mapa-obszarow-dzialania

w zakładce - pobierz wykaz gmin i jednostek Wód Polskich.

 

IV. Przydatne linki

 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283):
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000283/O/D20200283.pdf

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310):
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000310/U/D20200310Lj.pdf

 1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2170):
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002170/O/D20192170.pdf

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1893):
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001839/O/D20191839.pdf