Artykuł opublikowany w dniu 16 września br. na portalu www.dts24.pl autorstwa Dawida Kuliga „Fundacja Greenmind ostrzega: „Wody Polskie zmieniają rzekę Dunajec w kanał” zawiera szereg nieprawdziwych informacji wprowadzając opinię publiczną w błąd.

 

Informujemy, że przed napisaniem tej publikacji nikt z redakcji nie zwrócił się do RZGW w Krakowie z zapytaniami w omawianym temacie. Świadczy to o braku rzetelności dziennikarskiej. Tymczasem dobry warsztat dziennikarski charakteryzuje się pozyskiwaniem informacji, które odzwierciedlają obie strony omawianej materii. Informacje zawarte w opublikowanym materiale są rażąco jednostronne.  Konsekwencją tego są przekłamania w tekście.

Już sam tytuł artykułu: „Wody Polskie zmieniają rzekę Dunajec w kanał” jest kłamstwem. Informujemy, że   RZGW w Krakowie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu poza zabezpieczeniem wyrwy w Zbylitowskiej Górze, gdzie prace zostały  wstrzymane -  nie prowadzi żadnych innych robót na Dunajcu ani w Nowym Sączu ani w żadnym innym miejscu rzeki Dunajec.

W artykule zawarte jest stwierdzenie: „Na zlecenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu właśnie realizowany jest przekop…”, które w sposób jednoznaczny sugeruje, że w Zbylitowskiej Górze prowadzone są nadal prace. Informacja ta jest nieprawdziwa. Oświadczamy, że niezwłocznie po powzięciu informacji o nieprawidłowościach w prowadzonych pracach, Dyrekcja RZGW w Krakowie nakazała natychmiastowe wstrzymanie prowadzonych robót. Tym samym żadne prace na tym terenie nie są prowadzone.

Fałszywe są również następujące zdania: „Wody Polskie zaklinają rzeczywistość, informując, że realizują decyzję i nie zamierzają likwidować gniazd …” oraz  Jeśli prace prowadzone będą zgodnie z decyzją środowiskową (załączoną do przetargu) ta olbrzymia kolonia zostanie niemal całkowicie zniszczona”.

Informujemy, że prace zostały zaplanowane w taki sposób, by nie powodować szkód w środowisku, a zwłaszcza ochronić  siedliska gatunków chronionych ptaków. W związku z czym, na brzegu lewym prace zostały ograniczone do wykonania przekopu przez odsypisko na długości 660 m, a na brzegu prawym silnie porośniętym porostem twardym, kierownicy kierującej nurt wody do kanału ulgi. Tym samym zrezygnowano z wykonania zabezpieczenia brzegu prawego, pozostawiając bez ingerencji odcinek ze zlokalizowanymi stanowiskami lęgowymi jaskółki brzegówki. Dodatkowo zrezygnowano z wykonania opasek z narzutu grubego oraz tamy faszynadowej z koszy siatkowo-kamiennych. W związku z powyższym stanowiska lęgowe zlokalizowane na prawym brzegu rzeki Dunajec pozostaną nietknięte.