Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył prace zabezpieczające wał przeciwpowodziowy rzeki Skawy poprzez stabilizację brzegu zabudową biologiczną. Prace prowadzone były poza okresem lęgowym ptaków i pod nadzorem przyrodniczym. W sprawie zabezpieczenia powodziowego rzeki Skawy do Wód Polskich apelowali mieszkańcy oraz samorządy terytorialne.

 

Nadrzędnym celem zadania, które zrealizowały Wody Polskie jest bezpieczeństwo publiczne. Przerwanie wału spowodowałoby zalanie doliny rzecznej, stwarzając realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców oraz ich mienia. Prace polegały na zasypie wyrw brzegowych narzutem kamiennym, zapewniając niezbędną stabilizację brzegu.

Aby ograniczyć wpływ prac na środowisko przyrodnicze, prace były prowadzone poza okresem lęgowym ptaków i pod nadzorem przyrodniczym, zgodnie z warunkami decyzji RDOŚ w Krakowie. W trakcie przeglądu terenu prac przez nadzór przyrodniczy 1 października 2020 roku stwierdzono jedynie opuszczone już po sezonie lęgowym gniazda brzegówki (Riparia riparia).

Brzegówki to ptaki, które we wrześniu odlatują i wiosną powracają do naszego kraju. Miejsca do rozrodu na szczytach skarp, w których składają jaja, budują samce, kopiąc w luźnym materiale glebowym charakterystyczne otwory. Brzegówki wykorzystują do rozrodu zarówno te istniejące, jak i nowe. Kluczem musi być istnienie wysokiej skarpy.

Wykonując prace zabezpieczające skarpę Skawy pozostawiony został bez ingerencji 100-m szerokości odcinek skarpy, dzięki czemu brzegówki będą mogły przystąpić do złożenia jaj i wychowu młodych w kolejnym sezonie wegetacyjnym po przylocie do Polski wiosną.

Prace mają na celu stabilizację skarpy, a wykorzystany materiał – kamień i ziemia – to naturalne elementy krajobrazu dolin rzecznych, dzięki czemu niebawem przerośnie je roślinność i miejsce prac znaturalizuje się, dając możliwość również do zasiedlenia przez brzegówki w kolejnych sezonach.

 

Ponadto, dementujemy nieprawdziwe informacje, pojawiające się w social mediach dotyczące niszczenia przez Wody Polskie siedlisk brzegówek, również w korycie rzeki Soły.

   
Miejsce wykonywanych zabezpieczeń z pozostawieniem naturalnych odsypisk - rzeka Soła.                                 Koryto rzeki Soły

Na obszarze wykonywanych robót, w miejscowości Wieprz w gminie Radziechowy-Wieprz,  nie występowały siedliska jaskółek brzegówek. Najbliższe miejsce występowania tego gatunku to okoliczne kompleksy stawowe, usytuowane powyżej zrealizowanych prac.

Wykonane prace miały na celu zabezpieczenie brzegów rzeki przed erozyjną działalnością wody, zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom i jednocześnie chroniąc infrastrukturę drogową, w tym drogę ekspresową S1, wodociągową i rekreacyjną. Roboty zrealizowano przy maksymalnym poszanowaniu środowiska naturalnego, w oparciu o uzgodnienia z RDOŚ w Katowicach i katalog dobrych praktyk prowadzenia prac hydrotechnicznych. Prace prowadzono w okresie pozalęgowym ptaków, a w miejscu prowadzenia prac nie stwierdzono siedlisk brzegówek, które preferują budowę gniazd na wysokich skarpach rzecznych.

Naturalny materiał – kamień oraz ziemia, którego użyto, pozwoli w krótkim czasie na zrenaturalizowanie zabezpieczonego brzegu i zasiedlenie go przez okoliczną florę i faunę.

Zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego oraz usuwanie skutków powodzi to jedno z kluczowych zadań Wód Polskich, które są realizowane w oparciu o uzgodnienia środowiskowe. Wszystkie realizowane przez PGW WP inwestycje są prowadzone zgodnie z zapisami prawa polskiego oraz unijnego, w tym Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej, a także zgodne z katalogiem dobrych praktyk hydrotechnicznych.